Matura 2014. Zadanie 4. Działki

W pliku DZIALKI.TXT znajduje się 5000 wierszy z informacjami o działkach w gminie Bajtocja, poprzedzonych wierszem nagłówkowym. W każdym wierszu znajdują się dane jednej działki, rozdzielone średnikami: numer (Numer), powierzchnia w metrach kwadratowych (Powierzchnia), oznaczenie rodzaju działki (Rodzaj), typ ulgi (Ulga).

Przykład:
Numer;Powierzchnia;Rodzaj;Ulga
517/10;1293,99;B;B
517/11;971,09;B;A
517/12;1259,19;R;B

Właściciele działek płacą gminie podatek. Podatek od działki jest obliczany jako iloczyn powierzchni działki i następującej stawki za metr kwadratowy [m2]:

rodzaj działki oznaczenie stawka za m2
rolna R 0,65 zł
budowlana B 0,77 zł
siedliskowa S 0,21 zł
leśna L 0,04 zł
rekreacyjna X 0,43 zł

Obliczona kwota podatku powinna jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

W gminie obowiązują cztery kategorie ulg. Kwota podatku pomniejszona jest o wielkość ulgi według następujących stawek:

oznaczenie ulgi ulga w procentach
A 20%
B 50%
C 90%
D 0%

Kwota podatku po uwzględnieniu ulgi również jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład:

Dla następującego wiersza danych: 517/12;1259,19;R;B, pełny podatek wynosi 1259,19 * 0,65 zł = 818,47 zł, a po uwzględnieniu ulgi jest on równy 409,24 zł i taka kwota jest wpłacana do kasy gminy.

Wykorzystując dane zawarte w pliku DZIALKI.TXT i dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj podane polecenia. Odpowiedzi do poszczególnych podpunktów zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.

  1. Dodawanie danych do programu Excel.

2. Wybór pliku z danymi (DZIALKI.TXT).

3. Za pomocą kreatora dodajemy dane rozdzielone średnikiem.

4. Wskazujemy miejsce importowania danych.

a) Podaj powierzchnię i rodzaj najmniejszej działki oraz powierzchnię i rodzaj największej działki.

Rozwiązanie:

Należy wykonać dwie czynności, po pierwsze należy znaleźć najmniejszą i największą powierzchnię działki wykorzystując odpowiednio funkcję:

= MIN(B2:B5001)

= MAX(B2:B5001)

Jak zostały znalezione powierzchnie najmniejsza i największa, musimy sprawdzić jaki jest rodzaj działki wykorzystując funkcję:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(G9;B1:C5001;2;FAŁSZ)

Opis tej funkcji znajdziemy na stronie: MICROSOFT OFFICE

Rozwiązanie zadania:

powierzchnia rodzaj
najmniejsza 500,18 S
największa 1500 X

b) Utwórz zestawienie zawierające, dla każdego z rodzajów działek, następujące informacje: rodzaj działki, liczbę działek tego rodzaju, średnią powierzchnię (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) działek tego rodzaju.

Do rozwiązania tego zadania będziemy musieli posortować dane wg rodzaju działki.

Następnie wykorzystam sumy częściowe do zebrania wszystkich danych, pierwsze dane to liczba poszczególnych działek:

Drugie dane to średnia powierzchnia każdego rodzaju:

Rodzaj działki B L R S X
Liczba działek tego rodzaju 1775 559 708 964 994
Średnia powierzchnia 999,59 1016,75 989,98 986,12 989,94

 

c) Utwórz zestawienie, w którym podasz ile jest działek, od których trzeba zapłacić podatek (według stawek i ulg wyszczególnionych w tabelach) w podanych poniżej tabeli przedziałach:

 

Wielkość podatku Liczba działek
do 100 zł włącznie
ponad 100 zł, ale do 500 zł włącznie
ponad 500 zł

Sporządź wykres procentowy ilustrujący otrzymane zestawienie. Pamiętaj o prawidłowym i czytelnym opisie wykresu.

Matura 2016 (maj). Zadanie 4. Demografia

Matura 2016 (maj). Zadanie 4. Demografia

W pliku demografia.txt znajdują się informacje o urodzeniach, zgonach i ruchu naturalnym ludności w Polsce w roku 2009, w podziale na województwa i powiaty. Pierwszy wiersz w pliku jest wierszem nagłówkowym.

Fragment pliku demografia.txt:

powiat wojewodztwo ludnosc_ogolem wsp_urodzen wsp_zgonow saldo_migracji
augustowski podlaskie 58763 10,4 10,5 -1,1
bedzinski slaskie 150950 9,4 13 3,1
belchatowski lodzkie 112993 11,5 9,1 -1,6

Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych oraz danych zawartych w pliku demografia.txt, wykonaj podane polecenia. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

Pobieranie danych do programu.

Zadanie 1.

Podaj liczbę powiatów należących do województwa mazowieckiego, w których saldo migracji było ujemne.

Rozwiązanie:

Komentarz:

Do obliczenia ilości powiatów z województwa mazowieckiego, których saldo migracji jest ujemne należy użyć filtra dla województwa – ustalamy mazowieckie, zaś dla kolumny saldo_migracji używamy filtra liczb -> mniejsza niż -> ustalamy wartość na 0 (zero). Ilość wyświetlonych wierszy jest równa 24.

Zadanie 2.

Współczynnik przyrostu naturalnego to różnica pomiędzy współczynnikiem urodzeń a współczynnikiem zgonów. Utwórz zestawienie 10 powiatów o największym współczynniku przyrostu naturalnego zawierające nazwę powiatu i współczynnik przyrostu naturalnego. Zestawienie uporządkuj alfabetycznie.

Rozwiązanie:

Komentarz:

Współczynnik przyrostu naturalnego obliczamy w nowej kolumnie G wykorzystując funkcję =D2-E2. Następnie sortujemy Z-A wg kolumny G. Następnie ukrywamy kolumny od B-F, a potem sortujemy wg powiatu tylko pierwszych dziesięć powiatów.

Zadanie 3.

Podaj nazwy czterech województw o największej liczbie ludności oraz liczbę ludności w tych województwach.

Rozwiązanie:

Komentarz:

W pierwszej kolejności należy wybrać wszystkie występujące województwa w naszym zestawieniu. Kolejnym krokiem jest obliczanie ilości mieszkańców dla każdego województwa, wykonujemy to za pomocą funkcji:

=SUMA.JEŻELI($B$2:$B$380;I2;$C$2:$C$380)

Zakres komórek z których sumujemy to wszystkie nazwy województw $B$2:$B$380, zaś suma to liczba mieszkańców w każdym powiecie należącym do województwa $C$2:$C$380. W funkcji tej występuję jeszcze I2, jest to nazwa województwa wpisana wcześniej. Sortujemy malejąco wg ilości sumy mieszkańców w danym województwie. Wybieramy pierwsze cztery rekordy.

Zadanie 4.

Współczynnik urodzeń to liczba urodzeń na 1000 mieszkańców, czyli:

Na podstawie podanej liczby ludności każdego powiatu (ludność ogółem) oraz współczynnika urodzeń w tym powiecie wykonaj dla województwa opolskiego zestawienie powiatów oraz liczby urodzeń w 2009 roku w każdym powiecie. Obliczoną liczbę urodzeń zaokrąglij w dół do najbliższej liczby całkowitej. Zestawienie posortuj alfabetycznie. Na podstawie powyższego zestawienia utwórz wykres kolumnowy ilustrujący liczbę urodzonych dzieci w poszczególnych powiatach. Pamiętaj o prawidłowym opisie wykresu.

Rozwiązanie:

Komentarz:

Rozwiązywanie zadania należy rozpocząć od wykonania sortowania wg województw, ponieważ musimy wykonać tylko dla województwa opolskiego. Następnie dla nowej kolumny tworzymy formułę odwrotną obliczającą liczbę urodzeń ze wzoru:

dzięki przekształceniu wzoru została utworzona formuła: =ZAOKR.DÓŁ(D180*C180/1000;0)

Na zakończenie tworzymy wykres z danych: nazwy powiatu województwa opolskiego i danych z kolumny G.

Plik z rozwiązaniem