Matura 2018 (maj). Zadanie 6. Centrum danych

Matura 2018 (maj). Zadanie 6. Centrum danych

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracujących komputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania.

Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera,
 • sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu
  angielskiego: A, B, C, …) – Sekcja.
 • pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) – Pojemnosc_dysku.

Przykład:

Numer_komputeraSekcjaPojemnosc_dysku
1R700
2N130
3E300

Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia,
 • numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera,
 • datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii,
 • priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest
  awaria – Priorytet.

Przykład:

Numer_zgloszeniaNumer_komputeraCzas_awariiPriorytet
13652015-01-01 04:40:558
22492015-01-01 06:08:243
33122015-01-01 06:33:434

W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku.

Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia,
 • datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy,
 • rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana –
  wymianę jednego z podzespołów komputera) – Rodzaj.

Przykład:

Numer_zgloszeniaCzas_naprawyRodzaj
22015-01-01 20:08:15restart
72015-01-02 16:30:15restart
42015-01-02 19:37:03wymiana

Dane w wierszach plików są oddzielone znakami tabulacji, pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym.

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań, zapisz je w pliku wyniki.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Pobieranie danych do programu:

Pobieranie danych z pliku tekstowego do tabeli w Access’ie wykonujemy zgodnie z poniżej przedstawionymi krokami.

Krok 1. 
Pobieramy z pliku tekstowego dane do tabeli wybierając z menu Dane zewnętrzne -> Plik tekstowy.

Krok 2.
Wskazujemy, gdzie znajduje się plik tekstowy. Te czynności powtarzamy tyle razy ile jest plików tekstowych.

Krok 3.
Ustalamy w jaki sposób są wpisane dane do pliku tekstowego.

Krok 4.
Wybieramy znak rozdzielający pola oraz zaznaczamy pierwszy wiersz zawiera nazwy pól.

Krok 5.
Wybieramy odpowiednie typy dla każdej kolumny (dla każdego pola) w tabeli. Należy pamiętać, że konieczne jest wybrania typu dla pola daty.

Krok 6. 
Wybieramy pole dla którego ma być ustawiony klucz podstawowy.

Krok 7.
Podajemy nazwę tabeli pod jaką ma być zapisana w naszej bazie.

Krok 8. 
Ustawienie relacji dla nowo utworzonych tabel w naszej bazie. Pamiętaj, że powinno się wymuszać więzy integralności.

Zadanie 1.

Znajdź 10 najczęstszych rodzajów dysków (czyli 10 najczęściej występujących pojemności) wśród komputerów w centrum. Dla każdej ze znalezionych pojemności podaj liczbę komputerów z takim dyskiem. Posortuj zestawienie nierosnąco względem liczby komputerów z dyskiem o danej pojemności.

Rozwiązanie:

Tworzymy kwerendę która będzie zawierała jedną tabelę komputery, z której wybieramy dwukrotnie pole Pojemnosc_dysku. Wykonujemy Sumy dla pola Pojemnosc_dysku, wybieramy funkcję policz, aby policzyć ile razy występuje dany rodzaj dysku. Ostatnimi elementami zakonczenia zadania jest sortowanie wystąpień dysku Malejąco, oraz ograniczenie występowań dysku do ilości 10 rekordów.

Wyniki działania kwerendy jest następujący:

Na zakończenie zapisujemy kwerendę jako Zadanie 1.

Odpowiedź:

PojemnośćLiczba
300173
20031
50031
80029
70028
60026
40020
29011
16010
22010

Zadanie 2.

Znajdź wszystkie komputery w sekcji A, w których trzeba było przynajmniej dziesięciokrotnie wymieniać podzespoły. Podaj ich numery, a także liczbę wymian podzespołów dla każdego z nich.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Numer komputeraIlość wymian podzespołów
4211
12311
17112
20212

Zadanie 3.

Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej z sekcji. Podaj datę awarii oraz symbol sekcji, w której nastąpiła awaria.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Dniem awarii wszystkich komputerów był dzień 23-12, a było to w sekcji Q.

Zadanie 4.

Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej (czas liczymy od wystąpienia awarii do momentu zakończenia ostatniej z napraw, jakiej ta awaria wymagała). Podaj numer ogłoszenia, czas wystąpienia awarii i czas zakończenia ostatniej naprawy.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Podaj numer ogłoszenia: 2087
Czas wystąpienia awarii: 2015-11-05 12:38:46
Czas zakończenia ostatniej naprawy: 2015-11-13 12:38:32

Zadanie 5.

Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8 (wliczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii).

Rozwiązanie:

Rozwiązanie zadania 5 w SQL:

SELECT 500-Count(*) AS Ilosc_komputerow
FROM (SELECT DISTINCT Numer_Komputera From Awarie WHERE Priorytet >= 8);

Rozwiązanie podane przez Pana Mateusza.

Odpowiedź:

Ilość komputerów: 149.

Matura 2018 (maj). Zadanie 5. Zbiornik

Matura 2018 (maj). Zadanie 5. Zbiornik

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Dane oddzielone są znakami tabulacji.

Przykład:
2008-01-01 2275
2008-01-02 2831
2008-01-03 4615
2008-01-04 4084
2008-01-05 3258

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Dodanie danych do programu:

Krok 1. Wybieramy opcje z pliku tekstowego.

Krok 2. Wybieramy odpowiedni plika zawierający dane.

Krok 3. 

Krok 4.

Krok 5.

Krok 6. Wskazanie miejsca gdzie ma importować dane.

Zadanie 1.

Podaj rok, w którym zbiornik retencyjny został zasilony łącznie największą liczbą metrów sześciennych wody z rzeki Wirki.

Rozwiązanie:

Rozpocząć musimy od wybrania roku z daty za pomocą funkcji =ROK(A2).

Do uzyskania odpowiedzi wykorzystamy sum częściowych.

Wybieramy sumy częściowe ze wstążki Dane.

W ustawieniach sum częściowych wybieramy Rok, Suma dla pola m3. Po wykonaniu sum mamy wynik, suma wszystkich metrów sześciennych dla każdego roku.

Do wybrania roku w którym największą liczbą metrów został zasilony zbiornik retencyjny wykorzystamy sortowanie A-Z (lub Z-A).

Odpowiedź:

Rok 2015 – 5364691 m3

Zadanie 2. 

Jaki był najdłuższy okres liczony w dniach, w którym codziennie dopływało do zbiornika retencyjnego co najmniej 10 000 metrów sześciennych wody z rzeki Wirki? Jest tylko jeden taki okres. Podaj datę początkową i datę końcową tego okresu.

Rozwiązanie:

Do obliczenia ilości dni proponuje wykonać następujące czynności. Po pierwsze sprawdzamy którego dnia powyżej 10000 m3 wody dopływa do zbiornika z rzeki. Jeżeli jest tak, należy obliczyć ile dni pod kolei spełnia ten warunek.

Po wykonaniu funkcji: =jeżeli(B2>10000;1;0) i =jeżeli(C3=1;C3+D2;0) należy sprawdzić jaki okres był najdłuższy oraz możemy sprawdzić daty od kiedy to było.

Odpowiedź:

Ilość takich dni to: 55.
Pierwsza data to: 2015-03-17.
Ostatnia data to: 2015-05-10.

Zadanie 3. 

Utwórz i podaj zestawienie łącznej liczby metrów sześciennych wody dopływającej do zbiornika retencyjnego w kolejnych miesiącach 2008 roku (od stycznia 2008 do grudnia 2008). Na podstawie zestawienia wykonaj wykres kolumnowy. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł wykresu i opisy osi).

Rozwiązanie:

Przed rozpoczęciem obliczenia należy wybrać z daty nr miesiąca w 2008 roku za pomocą funkcji =MIESIĄC(A2). Następnie do uzyskania odpowiedzi wykorzystam sumy częściowe dla zaznaczonego obszaru m3 i wybrany miesiąc z daty (tylko 2008 rok).

Należy utworzyć wykres dla danych:

Odpowiedź:

m[3]Miesiąc
954331
947302
1094393
6329314
3292035
856286
1665977
1397478
2823429
17072910
22244011
17207212

Zadanie 4. 

Poniżej opisano cykl pracy zbiornika retencyjnego.

1) Na początku doby, zaraz po północy, wykonywany jest pomiar objętości wody w zbiorniku i na jego podstawie realizuje się pozostałe działania.

2) Jeśli pomiar wskazuje w zbiorniku więcej niż 1 000 000 m3 wody, to nastąpiło tzw. przepełnienie zbiornika. W takiej sytuacji, niezwłocznie po wykonaniu pomiaru i stwierdzeniu przepełnienia, nadmiar wody powyżej 1 000 000 m3 jest wypuszczany ze zbiornika.

3) Codziennie rano (o godzinie 8) ze zbiornika wypuszcza się 2% objętości wody wykazanej przez pomiar zaraz po północy. Ilość wypuszczanej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych.

Uwaga: pomiar wykonany po północy 2008-02-01 wskazał 338 406 m3 wody.

Uwzględnij opisany cykl pracy zbiornika retencyjnego oraz codzienne dopływy wody z Wirki i przyjmij, że pomiar w dniu 2008-01-01 wskazywał 500 000 m3 wody, a następnie:

a) podaj dzień, w którym pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu,

b) podaj, w ilu dniach z podanego okresu (tj. od 2008-01-01 do 2017-12-31) w zbiorniku w momencie pomiaru znajdowało się co najmniej 800 000 m3 wody,

c) podaj, ile najwięcej wody znalazłoby się w podanym okresie (tj. od 2008-01-01 do 2017-12-31) w zbiorniku (w momencie pomiaru), gdyby całkowicie zrezygnować z procedury wypuszczania nadmiaru wody powyżej 1 000 000 m3, a zbiornik miałby nieograniczoną pojemność.

Rozwiązanie:

Pkt. a)

Do wykonania punktu należy sprawdzić poprzez utworzenie tabeli z danymi takimi jak na rysunku:

Wykonałem formułę zliczającą ilość wody każdego dnia o północy poprzez policzenie w kolumnie pomocniczej ilość wody o 8 rano, ponieważ każdego dnia rano jest wylewane 2% objętości całkowitej wody.

W kolumnie ilość wody o północy znajduje się formuła:

=JEŻELI(D6+B6>1000000;1000000;D6+B6)

Musiałem wykonać funkcję jeżeli do sprawdzenia czy ilość wody w zbiorniku o północy nie przekracza 1 000 000 m3. Jeżeli przekroczyła ilość wody 1 000 000 m3 to musimy zmniejszyć ilość wody do 1 000 000 m3.

Odpowiedź zaznaczona została na czerwono, ponieważ jest pytanie: Którego dnia pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu? Wydawać się może, że jest to dzień wcześniej, ale jest błędna odpowiedź, ponieważ tego dnia było równo 1 000 000 m3 wody w zbiorniku, zaś wylano wodę ze zbiornika 2015-04-19. W kolumnie przepełnienie zbiornika wykorzystałem funkcję:

=JEŻELI(C8>=1000000;”tak”;””)

Odpowiedź:

pkt. a)  2015-04-19

Rozwiązanie:

Pkt. b)

To zadanie należy obliczyć wykorzystując funkcję, która policzy nam ilość komórek zawierających 800 000 m3 lub więcej w danym dniu:

=LICZ.JEŻELI(C6:C3658;”>=800000″)

Odpowiedź:

pkt. b) 188

Rozwiązanie:

Pkt. c)

Punkt c w tym zadaniu wykonać należy za pomocą funkcji już wcześniej wykorzystanej licząc ilość wody w zbiorniku, tylko należy usunąć funkcję obniżająca ilość wody w zbiorniku, kiedy przekroczy 1 000 000 m3. Następnie wybrać należy największa wartość za pomocą funkcji MAX.

=MAX(G6:G3658)

Odpowiedź:

pkt. c) 1 399 242 m3