Matura 2014. Zadanie 4. Działki

W pliku DZIALKI.TXT znajduje się 5000 wierszy z informacjami o działkach w gminie Bajtocja, poprzedzonych wierszem nagłówkowym. W każdym wierszu znajdują się dane jednej działki, rozdzielone średnikami: numer (Numer), powierzchnia w metrach kwadratowych (Powierzchnia), oznaczenie rodzaju działki (Rodzaj), typ ulgi (Ulga).

Przykład:
Numer;Powierzchnia;Rodzaj;Ulga
517/10;1293,99;B;B
517/11;971,09;B;A
517/12;1259,19;R;B

Właściciele działek płacą gminie podatek. Podatek od działki jest obliczany jako iloczyn powierzchni działki i następującej stawki za metr kwadratowy [m2]:

rodzaj działki oznaczenie stawka za m2
rolna R 0,65 zł
budowlana B 0,77 zł
siedliskowa S 0,21 zł
leśna L 0,04 zł
rekreacyjna X 0,43 zł

Obliczona kwota podatku powinna jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

W gminie obowiązują cztery kategorie ulg. Kwota podatku pomniejszona jest o wielkość ulgi według następujących stawek:

oznaczenie ulgi ulga w procentach
A 20%
B 50%
C 90%
D 0%

Kwota podatku po uwzględnieniu ulgi również jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład:

Dla następującego wiersza danych: 517/12;1259,19;R;B, pełny podatek wynosi 1259,19 * 0,65 zł = 818,47 zł, a po uwzględnieniu ulgi jest on równy 409,24 zł i taka kwota jest wpłacana do kasy gminy.

Wykorzystując dane zawarte w pliku DZIALKI.TXT i dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj podane polecenia. Odpowiedzi do poszczególnych podpunktów zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.

  1. Dodawanie danych do programu Excel.

2. Wybór pliku z danymi (DZIALKI.TXT).

3. Za pomocą kreatora dodajemy dane rozdzielone średnikiem.

4. Wskazujemy miejsce importowania danych.

a) Podaj powierzchnię i rodzaj najmniejszej działki oraz powierzchnię i rodzaj największej działki.

Rozwiązanie:

Należy wykonać dwie czynności, po pierwsze należy znaleźć najmniejszą i największą powierzchnię działki wykorzystując odpowiednio funkcję:

= MIN(B2:B5001)

= MAX(B2:B5001)

Jak zostały znalezione powierzchnie najmniejsza i największa, musimy sprawdzić jaki jest rodzaj działki wykorzystując funkcję:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(G9;B1:C5001;2;FAŁSZ)

Opis tej funkcji znajdziemy na stronie: MICROSOFT OFFICE

Rozwiązanie zadania:

powierzchnia rodzaj
najmniejsza 500,18 S
największa 1500 X

b) Utwórz zestawienie zawierające, dla każdego z rodzajów działek, następujące informacje: rodzaj działki, liczbę działek tego rodzaju, średnią powierzchnię (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) działek tego rodzaju.

Do rozwiązania tego zadania będziemy musieli posortować dane wg rodzaju działki.

Następnie wykorzystam sumy częściowe do zebrania wszystkich danych, pierwsze dane to liczba poszczególnych działek:

Drugie dane to średnia powierzchnia każdego rodzaju:

Rodzaj działki B L R S X
Liczba działek tego rodzaju 1775 559 708 964 994
Średnia powierzchnia 999,59 1016,75 989,98 986,12 989,94

 

c) Utwórz zestawienie, w którym podasz ile jest działek, od których trzeba zapłacić podatek (według stawek i ulg wyszczególnionych w tabelach) w podanych poniżej tabeli przedziałach:

 

Wielkość podatku Liczba działek
do 100 zł włącznie
ponad 100 zł, ale do 500 zł włącznie
ponad 500 zł

Sporządź wykres procentowy ilustrujący otrzymane zestawienie. Pamiętaj o prawidłowym i czytelnym opisie wykresu.