Matura 2017. Zadanie 3. Test

Matura 2017. Zadanie 3. Test

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 1.

Po wykonaniu podanego zapytania SQL do pewnej bazy danych wyniki będą zawsze uporządkowane niemalejąco według pola nazwa.

1. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY wartosc, nazwa F
2. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY nazwa P
3. SELECT nazwa, sum(wartosc) FROM dane GROUP BY nazwa F
4. SELECT nazwa, sum(wartosc) FROM dane GROUP BY nazwa ORDER BY nazwa P

Wyjaśnienie:

Języku SQL jest językiem zapytań, tzn. że zadajemy pytanie za pomocą odpowiednich komend:

SELECT – wybiera wypisane pola 

FROM – to słowo oznacza, że pola wymienione po SELECT z tabeli

ORDER BY  – oznacza uporządkowanie rekordów wg wskazanego pola rosnąco ASC lub malejąc (domyślnie jest to ASC)

GROUP BY – klauzula grupująca dane według pola

Zadanie 2.

Rozważ następujące zapytanie SQL do pewnej bazy danych:

SELECT pesel, COUNT(*)
FROM samochody
WHERE pesel NOT IN (SELECT pesel FROM dokumenty_zastrzezone)
GROUP BY pesel HAVING COUNT(*) > 1

Po wykonaniu tego zapytania w odpowiedzi

1.
ten sam numer PESEL może pojawić więcej niż jeden raz.
F
2.
nie pojawi się żaden numer PESEL, który jest zapisany w tabeli
dokumenty_zastrzezone.
P
3.
otrzymasz tabelę o 2 kolumnach.
P
4.
przy odpowiednich danych może pojawić się wiersz
„82122302134, 1”.
F

Uwaga: kolumna pesel zawiera numery PESEL.

Wyjaśnienie:

Języku SQL jest językiem zapytań, tzn. że zadajemy pytanie za pomocą odpowiednich komend:

SELECT – wybiera wypisane pola 

FROM – to słowo oznacza, że pola wymienione po SELECT z tabeli

ORDER BY  – oznacza uporządkowanie rekordów wg wskazanego pola rosnąco ASC lub malejąc (domyślnie jest to ASC)

GROUP BY – klauzula grupująca dane według pola

COUNT(*) – do podsumowanie danych możemy wykorzystać funkcję zliczającą, która zwraca liczbę typu całkowitego

NOT IN – tworzenie podzapytania w klauzuli WHERE jako prawy argument, który może zwrócić listę wartości

Zadanie 3.

Pewien oszust chce rozesłać wiadomość, podszywając się pod Jana Kowalskiego, ale nie zdołał wykraść żadnych należących do Jana haseł ani innych prywatnych informacji. Posiada jednak klucz publiczny Jana Kowalskiego, który ten udostępnił w sieci, a także znaleziony w internecie adres e-mail Jana. Może zatem
1.
założyć konto „Jan Kowalski” w serwisie społecznościowym i stamtąd rozsyłać wiadomości.
P
2.
na podstawie klucza publicznego Jana Kowalskiego szybko wygenerować jego podpis cyfrowy.
F
3.
na podstawie klucza publicznego Jana Kowalskiego szybko obliczyć jego klucz prywatny.
F
4.
rozsyłać listy elektroniczne, które w nagłówku „Od:” będą miały adres e-mail Jana Kowalskiego.
P

Wyjaśnienie:

KLUCZ PUBLICZNY
Gotowy Certyfikat SSL będzie zawierał w sobie tzw. klucz publiczny. Ten klucz udostępniany jest użytkownikom łączącym się ze stroną zabezpieczoną Certyfikatem. Na bazie klucza publicznego przeglądarka (lub inna aplikacja) może odszyfrować dane otrzymane z serwera i zaszyfrować dane wysyłane na serwer.