Matura 2017 (maj). Zadanie 6. Wybory

Matura 2017 (maj). Zadanie 6. Wybory

W plikach tekstowych uczniowie.txt, glosy.txt oraz kandydaci.txt zapisano wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Uczniowskiego pewnego liceum. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, poszczególne informacje w każdym wierszu rozdzielone są znakami tabulacji.

Plik o nazwie uczniowie.txt zawiera 2100 wierszy z informacjami dotyczącymi wszystkich uczniów szkoły. W każdym wierszu znajdują się: identyfikator ucznia (id_ucznia), imię (imie), nazwisko (nazwisko) oraz oznaczenie klasy (klasa) i rok nauki ucznia (rok_nauki).

Przykład:

id_ucznia imie nazwisko klasa rok_nauki
1600 Mateusz Zgid A 3
1601 Teresa Budzisz A 3
1602 Klaudia Antczak A 3

W pliku glosy.txt, w każdym z 4100 wierszy, zapisane są: identyfikator głosu (id_glosu), identyfikator głosującego ucznia (id_ucznia), identyfikator kandydata, na którego oddano ten głos (id_kandydata).

Przykład:

id_glosu id_ucznia id_kandydata
1 1739 67
2 1639 16
3 1746 11
4 1613 77

Uwaga: jeden uczeń mógł głosować na kilku kandydatów.

W pliku kandydaci.txt zapisano 78 wierszy z informacjami o kandydatach do Parlamentu Uczniowskiego: identyfikator kandydata (id_kandydata), imię (imie), nazwisko (nazwisko).

Przykład:

id_kandydata imie nazwisko
1 Faustyn Augustowski
2 Karolina Adamczyk
3 Milena Karwik

Wykorzystaj dane zawarte w plikach oraz dostępne narzędzia informatyczne i wykonaj poniższe zadania. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Pobieranie danych do programu. Zadanie zostało rozwiązane za pomocą MS Access.

Krok 1. Pobieranie danych zapisanych w plikach tekstowych do aplikacji.

Krok 2. Wybór pliku do pobrania.

Krok 3. Kreator pobierania danych z pliku do tabeli.

Krok 4. 

Krok 5. Sprawdzenie czy pobierane dane są odpowiedniego typu.

Krok 6. Wybór klucza podstawowego dla pola w tabeli.

Krok 7.

Krok 8. Tworzenie relacji.

Krok 9. Należy zaznaczyć „Wymuszaj więzy integralności” przy tworzeniu relacji.

Krok 10.

Plik z danymi do pobrania.

Plik do pracy w MS Access.

Zadanie 1.

Imiona wszystkich dziewcząt w zestawieniu kończą się literą „a”, natomiast imiona chłopców nie kończą się literą „a”. Podaj ile dziewcząt i ilu chłopców jest uczniami szkoły, w której przeprowadzono wybory.

Rozwiązanie:

Komentarz:

Pierwszy krokiem jest utworzenie nowej kolumny z informacją, czy podane imię jest męskie czy żeńskie. Wykonać to można za pomocą instrukcji warunkowej IIF oraz należy wybrać ostatnią literę imienia poprzez wykorzystanie funkcji RIGHT i zwrócenie ostatniej litery. Po sprawdzeniu imienia, należy policzyć ile razy występuje wyrażeniu 1 wybrana litera. Po uruchomieniu mamy wynik: K = 976, M = 1124.

Wykorzystane funkcje:
Wyr1: IIf(Right([Uczniowie]![imie];1)=”a”;”K”;”M”)
Wyr2: Policz([Wyr1])

Zadanie 2.

Prezydium Parlamentu Uczniowskiego (w skrócie: PPU) składa się z 10 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Podaj skład PPU – dla każdej osoby podaj imię, nazwisko oraz uzyskaną liczbę głosów. Zestawienie posortuj nierosnąco ze względu na liczbę uzyskanych głosów.

Rozwiązanie:

Komentarz:

Należy utworzyć kwerendę zawierająca pola imie, nazwisko z tabeli Kandydaci orz id_kandydata z tabeli Glosy. Po wybraniu należy wybrać podsumowanie i dla pola id_kandydata należy wybrać funkcję policz. Dodatkowo należy posortować malejąca wg uzyskanych głosów (id_kandydata z tabeli Glosy). Na zakończenie należy wybrać ilość zwracanych rekordów (należy zwrócić 10).

Zadanie 3.

Podaj, ilu uczniów nie wzięło udziału w wyborach (nie oddało żadnego głosu).

Rozwiązanie:

Komentarz:

Do rozwiązania zadania należy utworzyć kwerendę wyszukującą niedopasowane dane. Tworzymy taką kwerendę dodajemy pola id_ucznia z tabeli Uczniowie oraz id_ucznia z tabeli Glosy. Należy policzyć pola id_ucznia z tabeli Uczniowie, zaś w kryteriach należy dodać kryteria IsNull dla pola id_ucznia z tabeli Glosy. Po uruchomieniu kwerendy mamy wynik: 697 uczniów nie głosowało.

Zadanie 4.

Dla każdego rocznika (rok_nauki) podaj średnią liczbę głosów oddanych przez uczniów jednej klasy tego rocznika. Wyniki podaj zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Rozwiązanie:

Komentarz:

Zadanie zostało wykonane poprzez utworzenie dwóch kwerend pomocniczych. Kwerendy te mają na celu wybranie ilość klas w danym roczniku. Na przykład rocznik pierwszy może zawierać inną ilość klas niż rocznik drugi. Średnia na rok jest obliczona z ilorazu ilości głosów oddanych przez uczniów w jednym roczniku na ilość klas w obliczanym roczniku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>