Liczba inwersji

Pamięć 16 MB. Czas 1 sek. Permutacja liczb całkowitych od 1 do n jest sekwencją taką, że każda liczba całkowita od 1 do n jest członem sekwencji dokładnie jeden raz. Dwie liczby w permutacji tworzą inwersję, gdy większa jest przed mniejszą. Na przykład, istnieje łącznie 10 inwersji w permutacji 4 2 7 1 5 6 3, utworzonej przez następujące pary: 4-2, 4-1, 4-3, 2-1, 7-1, 7-5, 7 -6, 7-3, 5-3, 6-3. Napisz program, który oblicza liczbę inwersji w danej permutacji.

Wejście

Wartość liczby n(2≤n≤1000000) jest zapisana w pierwszym wierszu standardowego wejścia. Permutacja jest zapisywana w drugim wierszu n liczb rozdzielonych spacjami.

Wyjście

Napisz liczbę inwersji na standardowym wyjściu.

Przykład.
Wejście
7
4 2 7 1 5 6 3
Wyjście
10

Opis:

Do rozwiązania tego zadania należy zastosować algorytm podobny (nawet taki sam) do sortowania przez scalanie. Rekurencyjnie sortowanie dwie podtablice, a następnie scalając podtablice zlicza inwersje.

Rozwiązanie 1:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int ile = 0;

void mer_all(int t[], int l, int v, int r) {
 int Lsize = v - l + 1;
 int Rsize = r - v;

 // tablice pomocnicze
 int *t_tmpL = new int[Lsize];
 int *t_tmpR = new int[Rsize];

 // kopiowanie do tablic pomocnicznych
 for(int i=0; i < Lsize; i++) {
  t_tmpL[i] = t[l + i];
 }
 for( int j = 0; j < Rsize; j++) {
  t_tmpR[j] = t[v + 1 + j];
 }

 // laczenie tablic
 int iL= 0, iR = 0;
 int k;

 for(k=l; iL < Lsize && iR < Rsize; k++){
  if(t_tmpL[iL]<=t_tmpR[iR]){
   t[k] = t_tmpL[iL++];
   ile = ile + (v - k + 1) ;
  } else {
   t[k] = t_tmpR[iR++];
  }
 }
 //Kopiowanie pozosta³ych elementow z tablicy pomocniczej Lewej
 while (iL < Lsize)
  t[k++] = t_tmpL[iL++];
 
 //Kopiowanie pozosta³ych elementow z tablicy pomocniczej Prawej
 while (iR < Rsize)
  t[k++] = t_tmpR[iR++];
 
 // usuniecie tabel pomocniczych
 delete[] t_tmpL;
 delete[] t_tmpR;
}

void merge(int t[], int left, int right) {
 if(right>left){
  int v = (right+left)/2;

  merge(t, left, v);
  merge(t, v+1, right);

  mer_all(t, left, v, right);
 }
}

int inwersja(int t[], int n) {
 merge(t,0,n-1);
 return ile;
}

int main()
{
 int n = 7;
 int t[n]={4,2,7,1,5,6,3};
 cout << inwersja(t, n);
 return 0;
}