Ćwiczenie 1. JS – Data i godzina.

Napisz program JavaScript wyświetlający bieżący dzień i godzinę w następującym formacie:

Dzisiejsza data i godzina: Dziś jest: wtorek, 10 maja 2020. Aktualny czas to: 20:15:12.

Za pomocą instancji Date możemy pracować z danymi opisującymi datę i czas.

Składnia:

new Date();
new Date(rok);

Parametry
milisekundy
Wartość całkowita reprezentująca liczbę milisekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 UTC.
dateString
Łańcuch znaków reprezentujący datę. Łańcuch znaków powinien być w formacie rozpoznawalnym przez metodę parse.
rok
Wartość całkowita reprezentująca rok. Dla zgodności (w celu uniknięcia problemu roku 2000) należy zawsze określać rok w pełnej formie, używając raczej 1998 niż 98.
indeksMiesiąca
Wartość całkowita reprezentująca miesiąc, począwszy od 0 dla stycznia, kończąc na 11 dla grudnia.
dzień
Wartość całkowita reprezentująca dzień miesiąca.
godzina
Wartość całkowita reprezentująca godzinę (w formacie 24-godzinnym).
minuta
Wartość całkowita reprezentująca część minutową odczytywanego czasu.
second
Wartość całkowita reprezentująca część sekundową odczytywanego czasu.
millisecond
Wartość całkowita reprezentująca część milisekundową odczytywanego czasu.

Opis
Jeśli nie dostarczasz żadnych argumentów, konstruktor tworzy obiekt Date dla dzisiejszej daty i czasu stosownie do czasu lokalnego. Jeśli dostarczasz jakieś argumenty, lecz nie wszystkie, brakujące argumenty mają ustawioną wartość 0. Jeśli jednak dostarczasz jakieś argumenty, musisz dostarczyć co najmniej rok, miesiąc i dzień. Pominąć możesz godzinę, minuty, sekundy i milisekundy.

Metody
Date.now()
Zwraca wartość liczbową odnoszącą się do aktualnego czasu.
Date.parse()
Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 czasu lokalnego do daty podanej jako argument string.
Date.UTC()
Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 czasu uniwersalnego do daty podanej jako zestaw liczb (parametry jak w najdłuższej formie
konstruktora).
Date.getDate()
Zwraca dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 – 31)
Date.getDay()
Zwraca dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd)
Date.getYear()
Zwraca liczbę reprezentującą rok (dla lat 1900 – 1999 jest to 2-cyfrowa liczba np. 99, a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa np. 2002)
Date.getFullYear()
Zwraca pełną liczbę reprezentującą rok (np. 1999 lub 2000)
Date.getHours()
Zwraca aktualną godzinę (wartość z przedziału 0 – 23)
Date.getMillisecond()
Zwraca milisekundy (wartość z przedziału 0 – 999)
Date.getMinutes()
Zwraca minuty (wartość z przedziału 0 – 59)
Date.getMonth()
Zwraca aktualny miesiąc (0 – styczeń, 1 – luty itp.)
Date.getSeconds()
Zwraca aktualną liczbę sekund (wartość z przedziału 0 – 59)
Date.getTime()
Zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JS - Zadanie 1</title>
</head>
<body>
  <h1>Zadanie 1</h1>
  <p>
    Napisz program JavaScript wyświetlający bieżący dzień i godzinę w następującym formacie:
  </p>
  <p>
    Dzisiejsza data i godzina: Dziś jest: wtorek, 26 maja 2020. Aktualny czas to: 10:15:12 AM.
  </p>
  <div id="today"></div>
  <script>
    const today = new Date();
    // pobieranie daty
    const d = today.getDay();
    let dPolish = "";
    switch (d) {
      case 1:
        dPolish = "poniedziałek"; break;
      case 2:
        dPolish = "wtorek"; break;
      case 3:
        dPolish = "środa"; break;
      case 4:
        dPolish = "czwartek"; break;
      case 5:
        dPolish = "piątek"; break;
      case 6:
        dPolish = "sobota"; break;
      case 7:
        dPolish = "niedziela"; break;
    }
    let dDate = today.getDate();
    let y = today.getFullYear();
    let m = today.getMonth();
    let mPolish = ["styczeń", "luty", "marzec", "kwiecień", "maj", "czerwiec", "lipiec", "sierpień", "wrzesień", "poździernik", "listopad", "grudzień"];
    // pobieranie czasu
    let h = today.getHours();
    let mi = today.getMinutes();
    if (mi < 10) mi = "0" + mi;
    let s = today.getSeconds();
    if (s < 10) s = "0" + s;
    let elemToday = document.getElementById("today");
    elemToday.innerHTML = " Dziś jest: " + dPolish + ", " + dDate + " " + mPolish[m] + " " + y +". Aktualny czas to: " + h + ":" + mi + ":" + s;


See the Pen
Ex. 1 – Date and time (JS)
by Marcin (@dwojka-net)
on CodePen.