Zadanie 6. Szkoła.

Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt.

  • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy.
  • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena, data, idPrzedmiotu.
  • Plik przedmioty.txt zawiera dane o przedmiotach: idPrzedmiotu, nazwaPrzedmiotu, nazwisko_naucz, imie_naucz.

Korzystając z danych zawartych w plikach uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt oraz z dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj poniższe polecenia. Każdą odpowiedź umieść w pliku odp_6.txt, poprzedzając ją oznaczeniem odpowiedniego podpunktu od a) do f).
Czytaj dalej…


Liczba inwersji

Pamięć 16 MB. Czas 1 sek. Permutacja liczb całkowitych od 1 do n jest sekwencją taką, że każda liczba całkowita od 1 do n jest członem sekwencji dokładnie jeden raz. Dwie liczby w permutacji tworzą inwersję, gdy większa jest przed mniejszą. Na przykład, istnieje łącznie 10 inwersji w permutacji 4 2 7 1 5 6 3, utworzonej przez następujące pary: 4-2, 4-1, 4-3, 2-1, 7-1, 7-5, 7 -6, 7-3, 5-3, 6-3. Napisz program, który oblicza liczbę inwersji w danej permutacji.


Czytaj dalej…


Co oznaczają cyfry w numerze PESEL?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Każda z 11 cyfr ma swoje znaczenie.

RRMMDDPPPPK
Czytaj dalej…


Jak zmienić w Linux port dla usługi np. SSH?

Zaczynamy od zalogowania się na root poprzez SSH. Po udanym zalogowaniu się na serwer jako root możemy edytować odpowiedni plik. Jeśli chodzi o SSH to będzie plik sshd_config, który znajduje się w /etc/ssh. Przed rozpoczęciem zmian należy wykonać kopię bezpieczeństwa za pomocą komendy:
Czytaj dalej…


Jak wyświetlić w Linux dostępne porty?

Po zalogowaniu się do sytemu Linux na konto root możemy sprawdzić konfigurację systemu, miedzy innymi możemy sprawdzić jakie porty są używane. Do tego użyć możemy komendy netstat. netstat służy do testowania sieci, aby wyświetlić właściwości sieci możemy tej komendy używać.


Czytaj dalej…


Lekcja 1 – Instalacja i konfiguracja Visual Studio Code

Kompilatorem jaki wybrałem do pracy podczas tych lekcji to Visual Studio Code. Pobieramy program ze strony code.visualstudio.com. Jest to niewielki plik do pobrania, więc możesz zainstalować go w ciągu kilku minut. Na stronie tej również dostaniesz wiele przewodników oraz rozszerzeń (extensions). Rozszerzenia umożliwiają dodawanie dodatków.
Dlaczego właśnie Visual Studio Code? Pierwszym wyborem był CodeBlocks, ale nie jest to program, który jest tak szybko rozwijany jak proponowany przeze mnie program – VSC. Po większych i mniejszych poprawkach jest prawie środowiskiem IDE.
Czytaj dalej…


Lekcja 2 – Mój pierwszy projekt

Gdy wreszcie zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy VS Code, możemy przystąpić do właściwej części nauki programowania, czyli kodowania. Aby dodać do naszego projektu pusty plik z kodem źródłowym, wybierz pozycję menu File|New File. W okienku, które się pojawi będziesz miał pustą stronę. Zapisz ten plik jako nazwa.cpp, ważne, aby podać rozszerzenie pliku C++ File (.cpp), a jako nazwę wpisz po prostu main. W ten sposób utworzysz plik main.cpp, który wypełnimy kodem naszego programu.
Czytaj dalej…