Ćwiczenie 1

Zdefiniuj funkcję ile_cyfr(liczba), której wynikiem będzie liczba cyfr danej liczby. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

  • Wynikiem funkcji ile_cyfr(123) jest 3.
  • Wynikiem funkcji ile_cyfr(17923) jest 5.

Wskazówka
Zauważ, że algorytm sumowania cyfr opiera się na wyodrębnianiu cyfr od końca i kolejno ich sumowania. W każdym kroku wyliczana jest ostatnia cyfra jako reszta dzielenia przez 10 oraz liczba jest dzielona przez 10.

Zadanie 6. Szkoła.

Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt.

  • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy.
  • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena, data, idPrzedmiotu.
  • Plik przedmioty.txt zawiera dane o przedmiotach: idPrzedmiotu, nazwaPrzedmiotu, nazwisko_naucz, imie_naucz.

Korzystając z danych zawartych w plikach uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt oraz z dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj poniższe polecenia. Każdą odpowiedź umieść w pliku odp_6.txt, poprzedzając ją oznaczeniem odpowiedniego podpunktu od a) do f).
Czytaj dalej…


Liczba inwersji

Pamięć 16 MB. Czas 1 sek. Permutacja liczb całkowitych od 1 do n jest sekwencją taką, że każda liczba całkowita od 1 do n jest członem sekwencji dokładnie jeden raz. Dwie liczby w permutacji tworzą inwersję, gdy większa jest przed mniejszą. Na przykład, istnieje łącznie 10 inwersji w permutacji 4 2 7 1 5 6 3, utworzonej przez następujące pary: 4-2, 4-1, 4-3, 2-1, 7-1, 7-5, 7 -6, 7-3, 5-3, 6-3. Napisz program, który oblicza liczbę inwersji w danej permutacji.


Czytaj dalej…


Co oznaczają cyfry w numerze PESEL?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Każda z 11 cyfr ma swoje znaczenie.

RRMMDDPPPPK
Czytaj dalej…


Jak zmienić w Linux port dla usługi np. SSH?

Zaczynamy od zalogowania się na root poprzez SSH. Po udanym zalogowaniu się na serwer jako root możemy edytować odpowiedni plik. Jeśli chodzi o SSH to będzie plik sshd_config, który znajduje się w /etc/ssh. Przed rozpoczęciem zmian należy wykonać kopię bezpieczeństwa za pomocą komendy:
Czytaj dalej…


Jak wyświetlić w Linux dostępne porty?

Po zalogowaniu się do sytemu Linux na konto root możemy sprawdzić konfigurację systemu, miedzy innymi możemy sprawdzić jakie porty są używane. Do tego użyć możemy komendy netstat. netstat służy do testowania sieci, aby wyświetlić właściwości sieci możemy tej komendy używać.


Czytaj dalej…


Lekcja 1 – Instalacja i konfiguracja Visual Studio Code

Kompilatorem jaki wybrałem do pracy podczas tych lekcji to Visual Studio Code. Pobieramy program ze strony code.visualstudio.com. Jest to niewielki plik do pobrania, więc możesz zainstalować go w ciągu kilku minut. Na stronie tej również dostaniesz wiele przewodników oraz rozszerzeń (extensions). Rozszerzenia umożliwiają dodawanie dodatków.
Dlaczego właśnie Visual Studio Code? Pierwszym wyborem był CodeBlocks, ale nie jest to program, który jest tak szybko rozwijany jak proponowany przeze mnie program – VSC. Po większych i mniejszych poprawkach jest prawie środowiskiem IDE.
Czytaj dalej…